Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Buitensport:alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor.
 2. Arrangement:Door de Outline Travel bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van Outline Travel worden begeleid.
 3. Dienst:alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van buitensport.
 4. Begeleide arrangementen:activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) Outline Travel worden begeleid.
 5. Eendaags arrangement:Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door Outline Travel wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
 6. Meerdaags arrangement:Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door Outline Travel worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
 7. Outline Traveldegene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en
  of materialen aanbiedt;
 8. Vertegenwoordiger van Outline Travel:degene die in naam van Outline Travel
  optreedt;
 9. Contractant:iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel
  ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Outline Travel.
 10. Deelnemer:iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
 11. Overeenkomst:overeenkomst tussen Outline Travel en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
 12. De overeenkomst:moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien Outline Travel
  zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
 13. Overeengekomen prijs:de vergoeding die door de contractant wordt betaald
  voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
 14. Informatie:schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit
 15. Annulering:de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit
Artikel 1: Werkingssfeer
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
  overeenkomsten door of namens Outline Travel gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk
  schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De
  contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van
  een overeenkomst met Outline Travel of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of
  door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant
  prevaleren de voorwaarden van Outline Travel. Dit laat onverlet dat de contractant en
  Outline Travel individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij
  ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 4. Outline Travel is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan
  en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
Artikel 2: Prijswijziging
 1. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Outline Travel, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
Artikel 3: Betaling
 1. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.
 2. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de
  afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en
  schriftelijk is vastgelegd.
 3. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn
  betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning
  niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Outline Travel het recht de overeenkomst met
  onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Outline Travel op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. Indien Outline Travel op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het
  totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit
  te ontzeggen, onverminderd het recht van Outline Travel op volledige betaling van de
  overeengekomen prijs.
 5. De door Outline Travel in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een
  ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig
  is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over
  het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 6. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op Outline Travel te verrekenen is
  uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Outline Travel in staat van faillissement geraakt.
 7. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  1. een betalingstermijn is overschreden
  2. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
  3. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
  4. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt
Artikel 4: Annulering
 1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan Outline Travel. Deze bedraagt:
 • Bij annulering meer dan 16 weken voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant niet gehouden enige vergoeding aan Outline Travel te betalen.
 • Bij annulering meer dan 10 weken voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Outline Travel te betalen.
 • Bij annulering meer dan 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Outline Travel te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Outline Travel te betalen.
 • Bij annulering meer dan 3 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Outline Travel te betalen.
 • Bij annulering meer dan 24 uur voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Outline Travel te betalen.
 • Bij annulering 24 uur of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de
  contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Outline Travel te betalen.
 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van Outline Travel, wordt gereserveerd voor
  dezelfde periode.
Artikel 5: Voortijdig vertrek door de Opdrachtgever
 1. Bij voortijdig vertrek door de opdrachtgever is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.
Artikel 6: Verplichtingen van de contractant
 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door Outline Travel gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit
  zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden
  verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen
  van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document
  niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is Outline Travel niet aansprakelijk.
 3. Outline Travel houdt zich het recht in overleg met de opdrachtgever voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor
Artikel 7: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer
 1. Outline Travel kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de
  bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande
  waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de
  maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Outline Travel niet kan worden gevergd
  dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
 2. Outline Travel kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en
  ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer
  ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Outline Travel en/of
  mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar
  brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of
  in de directe omgeving van de activiteit bederft.
 3. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van
  activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.
 4. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
 5. Indien Outline Travel of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien op verzoek van de contractant Outline Travel overgaat tot wijziging van de
  inhoud van de overeenkomst dan heeft Outline Travel het recht om extra kosten in
  rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant
  verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien Outline Travel overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant
  een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit
  onverwijld aan Outline Travel te melden. De contractant heeft in dit geval recht op
  volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet genoten
  onderdelen van het arrangement.
 4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na
  instemming van de contractant en Outline Travel – door een ander laten vervangen
  onder de volgende voorwaarden:

  1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden
   voorwaarden,
  2. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
   activiteit schriftelijk bij Outline Travel te worden ingediend,
  3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners
   verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.
Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
 1. Outline Travel heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan
  wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te
  verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust,
  natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Outline Travel is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de
  opzegging op de hoogte te stellen.
 2. Outline Travel heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
  indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Outline Travel
  hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. Outline Travel heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten
  indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden
  voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht
  op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
Artikel 10: Klachten
 1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit,
  uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd
  kenbaar maken aan Outline Travel.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. Outline Travel is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het
  gevolg is van een tekortkoming die aan Outline Travel is toe te rekenen.
 2. Outline Travel is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of
  andere vormen van overmacht.
 3. De contractant is jegens Outline Travel aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt
  door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan
  deze kan worden toegerekend.
 4. Outline Travel verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt
  veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. Outline Travel
  dient tevens voor zijn deelnemers een reis/ongevallen verzekering aan te bieden.
 5. De deelnemer is en blijft zelfverantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende
  conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
Artikel 12: Wet- en regelgeving
 1. Outline Travel zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en
  veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na
  te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Huur Nu
Privacy voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie via uw browser op geslagen worden. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan hebben op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.